Semalt maslahaty: Kompýuteriňizi akylly hyzmat Troýan wirusyndan nädip goramaly

“Smart Service Trojan” wirusy bilen ýokaşan kompýuteriň kömegi bilen işleri ýerine ýetirmek ýadaw we aladaly bolup biler. “Smart Service Trojan” howpsuzlyk ulgamyny üýtgedip kompýuteriňizde köpelýär. Bilmän kompýuteriňize gurlandan soň, “Smart Service Trojan” wirusy her gezek kompýuter işe başlanda awtomatiki usulda işe başlaýar. Troýan wirusy korrupsiýa we kompýuteriňiziň haýallaşmagyna sebäp bolup, sizi beýleki hüjümlere sezewar edip biler.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Iwan Konowalow “Smart Service Trojan” -yň kompýuteriňize nähili zyýan ýetirip biljekdigini we kompýuteriňizi zyýanly hereketlerinden nädip gorap boljakdygyny düşündirýär.

“Smart Service Trojan”, zyýanly içaly programma üpjünçiliginiň we mahabat programma üpjünçiliginiň kompýuteriňize girmegine ýol bermek bilen kompýuteriňizi goramak ulgamyny ýykýar. Wagtyň geçmegi bilen kompýuteriňiz kompýuteriňizi işledip, parollaryňyza girip we rugsatsyz faýllary bellige alyp bilýän hakerleriň serwerlerine sezewar bolýar.

Kompýuteriňiz haýal bulaşyklygy sebäpli hatda ýönekeý işleri hem ýerine ýetirip bilmeýänligi sebäpli doly bulaşýar. “Smart Service Trojan” wirusy sebäpli dörän başga bir nägilelik, her gezek hasabyňyza girip, kompýuteriňize antiwirus programmalaryny göçürip alanyňyzda, zyýanly sahypa ugrukdyrmak arkaly göz aýlamak taryhyňyzdan peýdalanýar.

  • Sosial media platformalaryna göz aýlanyňyzda we mugt göçürip alanyňyzda
  • Troýan wirusy ýokaşan kompýutere faýl paýlaşmak arkaly
  • “Smart Service Trojan” spam e-poçta arkaly kompýuteriňize girip biler

“Smart Service Trojan” wirusyny kompýuteriňizden we Mac OS-dan aýyrmak

“Windows Service” we “Mac OS” -dan “Smart Service Trojan” wirusyny el bilen aýyrmak, hasaba alyş faýllaryňyzdaky zyýanly howplary ýok etmegi göz öňünde tutýar. Bu usul, Windows OS we Mac Os ulgamlarynda baý tejribesi bolan ahyrky ulanyjylary goldaýar. Wirusy el bilen aýyranyňyzda azajyk ýalňyşlyk goýbermek, tutuş ulgamyň çökmegine sebäp bolup biler.

“Smart Service Trojan” bilen baglanyşykly zyýanly prosesi gutarmak kyn iş däl. Task dolandyryjyňyza girmek üçin Esc + Shift + Ctrl basyň. 'Amallar' opsiýasyna basyň we Troýan wirusy bilen baglanyşykly ähli faýllary gözden geçiriň. “Smart Service Trojan” wirusynyň kompýuteriňizde işlemezligi üçin “Ahyrky amal” düwmesine basyň.

“Smart Service Trojan” -y brauzerlerden aýyrmak

“Smart Service Trojan” wirusy brauzerleri ulanyp, OS-dan aňsatlyk bilen aýrylyp bilner. Brauzeriňize başlaň we Menýu basyň. Brauzer gurallar panelinde Gurallar düwmesine basyň we Giňeldiş opsiýasyny saýlaň. Brauzer giňeltmelerine giriň we brauzeriňizden Troýan wirusy giňeltmesini hemişelik ýok etmek üçin 'Zibil nyşanlary' düwmesine basyň. Gerek däl brauzeriňizdäki beýleki registr faýllaryny aýyryň. Kompýuteriňizden “Smart Service Trojan” wirusynyň ýok edilendigini tassyklamak üçin “Aýyrmak” düwmesine basyň.

“Smart Service Trojan” wirusyny OS-dan awtomatiki aýyrmak

“Smart Service Trojan” wirusy ulgamyňyza “SpyHunter Anti-Malware” gurup, OS-dan awtomatiki usulda aýrylyp bilner. SpyHunter Anti-Malware programmasyny üstünlikli göçürip alanyňyzdan soň, gurnama amalyny ýerine ýetirmek üçin programma gurnaýjysyna iki gezek basyň. Kompýuteriňizde doly skaner arkaly zyýanly registr faýllaryny ýüze çykarmak üçin SpyHunter Anti-Malware programmasyny ulanyň. Kompýuteriňizdäki ähli howplary aýyrmak üçin 'Howplary düzeltmek' düwmesine basyň.

Kompýuter ulanyjylary zyýanly programmalaryň kompýuterine zyýan ýetirmezligi we öňüni almak üçin “RegcurePro” -ny kompýuterlerine gurup bilerler. RegCurePro paketiňizi guranyňyzdan soň, kompýuteriňizdäki howplary anyklamak üçin skaner işlediň. Kompýuteriňizdäki howplary aýyrmak üçin 'Hemmesini düzeltmek' düwmesine basyň. Mac OS ulanyjylary üçin, Troýan wirusynyň kompýuteriňize ornaşmagynyň öňüni almak üçin MacKeeper programmasyny OS-a guruň.

“Smart Service Trojan”, operasiýa ulgamyňyzy dolandyranyňyzdan soň zyýanly mahabat programma üpjünçiliginiň we içaly programma üpjünçiliginiň kompýuteriňize girmegine mümkinçilik berýän ölüm howply wirusdyr. Troýan wirusyny OS-a göçürip almagyň we awtomatiki gurnamagyň öňüni almak üçin SpyHunter Anti-Malware we RegCurePro kompýuteriňize guruň. Mac OS ulanyjylary üçin ähli zyýanly howplaryň OS-a ýokaşmagynyň öňüni almak üçin MacKeeper guruň.

send email